Ethisch handelen

We streven ernaar om op een eerlijke en integere manier te werken, volgens de hoogste ethische en juridische normen. Met respect voor elkaar en degenen met wie we zakendoen.

Gedragscode

In ons bedrijf werken we met vele duizenden mensen samen, voor een veelvoud aan klanten. Om van elkaar te weten hoe we samen willen werken, is het van belang dat we gezamenlijke gedragsregels hebben, vastgelegd in een gedragscode. Zo'n gedragscode geeft richting aan ons dagelijkse doen en laten en beschrijft welke regels er gelden binnen ons bedrijf: formeel, informeel en ethisch. In januari 2019 lanceerden we onze vernieuwde gedragscode.

Training

Gedurende het jaar kregen al onze mensen trainingen over gedrag en ethisch handelen, waarbij ze leerden over:

  • privacy

  • anti-omkoping en -corruptie

  • mededingingsrecht

  • veiligheid

  • gezondheid en welzijn

  • de gedragscode

Elke twee maanden besteedden we aandacht aan een thema uit de gedragscode met onder meer posters, artikelen, discussies op Yammer (vergelijkbaar met Twitter, maar alleen voor medewerkers), trainingen en teambijeenkomsten.

Het Privacy, Risk & Compliance Team zag dat de bewustwording over ethisch handelen toenam door deze activiteiten. Dat uitte zich onder meer in een hoger aantal meldingen en verzoeken om advies. De terugkoppeling vanuit onze mensen gebruiken we om de communicatie en trainingen over ethisch handelen verder te ontwikkelen.

  • Bijna 95% van onze mensen heeft de modules over de gedragscode afgerond. We zijn we ook bezig om elke externe die wij inhuren, verplicht de modules te laten volgen.

  • Trainingsuren: corporate 4000 x 2,5 uur en customer-facing 4.500 x 0,5 uur

Klokkenluidersregeling

De gedragscode geeft ook aan hoe in- en externe medewerkers moeten handelen, als zij vermoeden dat er misstanden of overtredingen plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat zij zich veilig voelen om dergelijke zaken te melden. Wij stimuleren hen om dit te doen en beloven dat we iedereen die te goeder trouw handelt, beschermen.

We bieden onze mensen verschillende manieren om een melding door te geven als zij een vermoeden hebben van een misstand. In 2019 zagen we een toename van de meldingen, doordat we meer aandacht schonken aan dit onderwerp en interne discussies hierover voerden. Ook de kwaliteit van de meldingen nam toe. Elke melding bevat meer informatie, zodat we de gevolgen en de prioriteit beter kunnen beoordelen. Vervolgens treden we sneller en efficiënter op. De noodzakelijke informatie stellen we veilig. De kwaliteit van de beoordelingen is beter. De disciplinaire maatregelen die voortvloeien uit de beoordelingen, variëren van een waarschuwing tot ontslag op staande voet.