Mobiele telefoons, antennes en gezondheid

We willen dat onze producten en diensten veilig zijn en dat onze klanten zonder zorgen hun mobiele telefoon en draadloze apparatuur kunnen gebruiken. VodafoneZiggo heeft begrip voor de zorgen die er leven onder een kleine groep mensen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, wifi en antennes. We houden ons aan de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden en werken samen met verschillende organisaties aan voorlichting over dit onderwerp, onder andere met ministeries, gemeenten, GGD, RIVM en Gezondheidsraad.

Voorbeelden van apparatuur die gebruikmaakt van radiogolven

Onderzoek

VodafoneZiggo is voorstander van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling. Daarom stellen we bijvoorbeeld data beschikbaar voor onderzoek naar de mogelijke langetermijneffecten hiervan. Het internationale COSMOS-onderzoek vindt plaats over een periode van dertig jaar en wordt in Nederland uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht. Uit steekproefsgewijze metingen van de overheid komt naar voren dat de straling van onze netwerken en apparatuur ruim ligt onder de internationaal toegestane normen (zie voor meer informatie antennebureau.nl van de Rijksoverheid).

Samenwerking en voorlichting

VodafoneZiggo werkt samen met partijen als Kennisplatform EMV, GGD, Antennebureau, Agentschap Telecom, gemeentes en overheden om kennis te delen en voorlichting te geven over mobiele telefoons, antennes en gezondheidsaspecten. Samen met andere telecomaanbieders treden we via de branchevereniging Monet naar buiten over elektromagnetische straling en aanverwante thema's. Monet ontwikkelde richtlijnen en methodes om te kunnen vaststellen dat onze basisstations voldoen aan de blootstellingslimieten.

In oktober 2019 organiseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zeven rondetafelbijeenkomsten over 5G. Ruim tweehonderd gemeenteambtenaren namen hieraan deel, naast vertegenwoordigers van Monet (namens de mobiele aanbieders), NLconnect (namens de vaste aanbieders), individuele aanbieders (waaronder VodafoneZiggo), GGD, Kennisplatform EMV, Antennebureau, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, provincies en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De deelnemers gingen in gesprek met gemeenten over hoe zij de nieuwe digitale infrastructuur in Nederland willen realiseren, hoe zij zich daarop voorbereiden en welke kansen dit biedt. De gemeenten spelen immers een belangrijke rol bij de totstandkoming van de infrastructuur voor 5G. Zij maken lokaal beleid voor het plaatsen van antennes en het aanleggen van kabels, waarbij ze rekening houden met de zorgen van sommige burgers over de toename van het aantal antennes en de effecten van de straling van antennes. De bijeenkomsten leidden onder meer tot ruim veertig aanvragen van gemeenten voor gesprekken met telecomaanbieders over de plaatsingsplannen voor antennes. De rondetafelbijeenkomsten krijgen een vervolg in 2020. Het ministerie van EZK wil alle Nederlandse gemeenten informeren en stimuleren om zich voor te bereiden op de digitale toekomst. Lees meer op overalsnelinternet.nl.

Antennes

We streven naar een hoogwaardig en landelijk dekkend netwerk, zodat iedereen overal goed bereikbaar is. Bij het bouwen en onderhouden van dit netwerk proberen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor is de samenwerking met andere partijen van groot belang. In 2002 heeft de telecomsector een Antenneconvenant afgesloten met de overheid. Hierin staan de voorwaarden voor de plaatsing van antenne-installaties voor mobiele communicatie tot vijf meter hoog. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de operators zich houden aan de blootstellingslimieten die zijn opgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Samen met andere providers zijn we verenigd in Monet. Deze organisatie stemt de plaatsing van antennes af met overheden en gaat – samen met ons – in gesprek met gemeenschappen, als er onrust is over het plaatsen van masten.

Mobiele telefoons

Het vermogen van radiogolven uit een mobiel is zeer klein (maximaal 0,1 tot 2 Watt). Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties is er geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk is.

5G

Bij de introductie van het 5G-netwerk krijgen gezondheidsaspecten onze volle aandacht. Tijdens onze proeven met 5G kijken Toezichthouder Agentschap Telecom (onderdeel van het ministerie van EZK) en TU Eindhoven met ons mee en doen onafhankelijk onderzoek naar straling. De metingen van het Agentschap Telecom tonen aan dat de straling van 5G dezelfde waarden heeft als 3G en 4G en dus ruim binnen de internationale limieten valt.