Veiligheid

We willen dat onze klanten erop vertrouwen dat hun data 100% veilig zijn bij VodafoneZiggo. Daarom stellen we alles in het werk om hun veiligheid en privacy te garanderen, onder meer door opleidingen te geven aan onze mensen, veiligheidscampagnes te organiseren en veiligheid een vast onderdeel te maken bij productontwikkeling.

Veiligheidsteams

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van klant- en bedrijfsinformatie ligt bij onze veiligheidsteams. Deze teams zorgen voor de veiligheid van onze klantsystemen, applicaties, datacentra, IT-infrastructuur en de diensten aan onze klanten en organisatie. De teams krijgen ondersteuning van Vodafone Group en Liberty Global. 'Cyber Defence Operations'-afdelingen houden toezicht op de infrastructuur en de online activiteiten van VodafoneZiggo – zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Eventuele incidenten rapporteren zij direct. De veiligheidsteams van VodafoneZiggo sporen samen met hen potentiële dreigingen op en lossen eventuele problemen op. De teams voeren voortdurend tests en risicoanalyses uit, waarmee zij mogelijke gevaren voor onze mensen en systemen voorspellen en detecteren. In elk nieuw product of idee waarmee we aan de slag gaan, bouwen we de veiligheidsaspecten in. Interne veiligheidsexperts adviseren onze mensen bij de totstandkoming van nieuwe producten en diensten.

Fraude en wangedrag

Een groep veiligheidsspecialisten is verantwoordelijk voor de bescherming van onze klanten tegen fraude en misbruik. Zij sporen phishing, malware en andere vormen van (dreigende) identiteitsfraude op. Daarnaast beschikt VodafoneZiggo over een team dat werkt aan het voorkomen van interne fraude, diefstal en wangedrag. We hanteren hierbij een 'zero tolerance'-beleid. Collega's of leveranciers die zich schuldig maken aan fraude, leggen we disciplinaire maatregelen op. In ernstige gevallen verzamelen we bewijsmateriaal tegen de personen in kwestie, zodat we tegen hen disciplinaire of gerechtelijke maatregelen kunnen nemen. Waar nodig lichten we de politie of autoriteiten in.

Wetshandhaving

De Nederlandse wet verplicht alle telecomaanbieders om informatie te delen over specifieke klanten, als deze onder verdenking staan van criminele of terroristische activiteiten. We delen alleen informatie over klanten als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als we hiervoor een gerechtelijk bevel ontvangen. Met de toegenomen terreurdreiging blijft er in Nederland discussie over de balans tussen privacy en veiligheid. We dringen er bij de overheid op aan om effectief toezicht mogelijk te maken bij activiteiten die daarmee verband houden. Vodafone Group publiceert geregeld een rapport over wetshandhaving met een aanpak per land.

Gezondheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn vormen een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur. Al onze mensen zijn vertrouwd met onze veiligheidsregels. Deze regels zorgen ervoor dat zij risico's kunnen herkennen en verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van zichzelf en anderen. Op die manier proberen we gezondheidsrisico's en de kans op ongelukken te verkleinen voor elke medewerker. Collega's die een zakenreis maken, gebruiken 'TravelTracker'. Deze app zorgt ervoor dat VodafoneZiggo en zijn mensen elkaar altijd kunnen bereiken, met name in crisissituaties. In het geval van een calamiteit weten we snel of onze mensen veilig zijn en kunnen we hen voorzien van belangrijke lokale informatie.

Interne richtlijnen en ISO 27001

Voor de bescherming van informatie houden we ons aan internationale richtlijnen en lokale wet- en regelgeving en volgen we best practices in de sector. Sinds 2017 hebben we een certificering voor ISO 27001, de internationale standaard voor informatieveiligheidsmanagementsystemen. Alle collega's, het management en andere betrokken partijen zijn verplicht om gebreken of verstoringen van de beveiligingsmaatregelen te melden. Ook zijn ze verplicht een melding te maken als ze onwettige openbaarmaking van gevoelige of vertrouwelijke informatie ontdekken.

Training

Elke medewerker van VodafoneZiggo volgt een training over onderwerpen als omkoping, fraude en onveilig gedrag. Deze volgen zij kort nadat zij hun dienstverband starten en daarna ieder jaar. Zowel intern als extern voerden we campagnes om mensen bewust te maken van de veiligheidsrisico's die online of op de werkplek bestaan. We voelen de verantwoordelijkheid om verschillende groepen in de maatschappij voor te lichten over online gedrag, zoals ouderen en jongeren. Veiligheid is bijvoorbeeld een vast onderwerp in Welkom Online, ons lesprogramma voor mensen die zelden of nooit online zijn geweest.