Stakeholderdialogen en materiële onderwerpen

Hoe wij waarde creëren

Als VodafoneZiggo willen wij waarde creëren voor onze 'stakeholders': onze klanten, medewerkers en de maatschappij. Om dat voor elkaar te krijgen, zetten we een scala aan mensen en middelen in. Zij vormen samen de input voor onze organisatie. Hiermee kunnen we onder meer onze klanten van dienst zijn, producten en diensten ontwikkelen en onderhoud plegen aan onze netwerken. Alles wat de organisatie maakt en in gang zet, noemen we de output. Deze vertegenwoordigt een bepaalde waarde voor elke stakeholder. Als bedrijf staan wij midden in de maatschappij. Wij hebben invloed op de maatschappij en de maatschappij op ons. Deze externe invloeden hebben effect op alle onderdelen van ons waardecreatiemodel.

Materialiteitsonderzoek

In dit jaarverslag publiceren we nieuws en ontwikkelingen die voor onze stakeholders van belang zijn. Wát we opnemen in dit verslag, bepalen we aan de hand van verwachtingen van de stakeholders en op basis van strategisch belangrijke ontwikkelingen. We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op onze organisatie. Hiervoor gebruiken we externe onderzoeken (zoals sectoronderzoeken), media- en politieke scans, issue-analyses, individuele gesprekken en ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (Heartbeat). Ook kijken we naar de GRI-richtlijnen, onze reputatieonderzoeken, bedrijfsrisico's, trendanalyses, marktontwikkelingen en de factoren die invloed hebben op vertrouwen en reputatie. Op basis van deze bronnen maakten we een lijst met de belangrijkste onderwerpen:

  • Bedrijfsethiek

  • Circulaire economie

  • Community investment

  • Digitale inclusie

  • Digitale transformatie

  • Diversiteit en inclusieve cultuur

  • Elektromagnetische straling

  • Energieverbruik en CO2-emissies

  • Governance

  • Impact van producten en diensten

  • Innovatie

  • Ketenbeheer

  • Netwerk

  • Privacy

  • Veiligheid

  • Verantwoordelijke werkgever

  • Zorg voor de klant

Deze onderwerpen bepalen de basis voor ons jaarverslag.

Onze stakeholders

VodafoneZiggo maakt communicatie mogelijk tussen individuen, organisaties, overheden en bedrijven – iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving. We dienen hiermee een groot maatschappelijk belang en we zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen. Daardoor voelen we ons verbonden met de maatschappij.

Vertegenwoordigers van de samenleving

We zijn in gesprek met verschillende stakeholders om te weten wat er speelt in de wereld om ons heen en welke rol zij daarin zien voor VodafoneZiggo. Met die kennis proberen we onze strategie en keuzes zo goed mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen en waarden. In de onderstaande tabel geven we inzicht in alle contacten die we hadden met de verschillende stakeholders in 2019.